Cookies i Polityka Prywatności

 1. Postanowienia wstępne
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Krzysztof Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SafePet Krzysztof Nowakowski (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Górczewska 224/175, 01-460 Warszawa), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5862124168, REGON 221579820, adres poczty elektronicznej: my@safepet.eu - zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą strony https://safepet.eu.
  2. Przetwarzanie danych Klienta odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r., Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, jak również ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Strona Internetowa Sklepu, RODO) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu dostępnego pod adresem: https://safepet.eu/pl/regulamin.
 2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych przez Sprzedawcę
  1. Korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu
   1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Sklepu (w tym identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Klientami (tj. osoby nieposiadające profilu w Sklepie) przetwarzane są przez Administratora:
  2. Składanie zamówień
   1. Złożenie zamówienia przez Klienta Sklepu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
   2. Dane osobowe są przetwarzane:
    1. w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych dobrowolnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    3. w celu obsługi reklamacji - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
    4. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
  3. Realizacja zamówień
   1. Dane osobowe są przetwarzane:
    1. w celu dostawy zakupionych Towarów do Klientów - Administrator przekazuje zebrane dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy przewoźnikowi: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, (KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960) - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2. w celu obsługi płatności za złożone zamówienie - w przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikami dostępnymi w Sklepie są:
     1. Serwis tpay.com – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości);
     2. PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278;
     3. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
    3. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
   2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
   3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3.2. jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Sklepu oraz przed zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu.
  4. Rejestracja w bazie SafePetOnline
   1. Osoby, które dokonują rejestracji w bazie SafePetOnline, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Klient może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane Klient może w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
   2. Dane osobowe są przetwarzane:
    1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta SafePetOnline – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
    2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
    3. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
    4. Jeżeli Klient umieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
  5. Marketing bezpośredni
   1. Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Sprzedawcy polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Klienta zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, chyba że Klient sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.
 3. Prawo kontroli, dostępu i poprawiania treści swoich danych
  1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uzyskania kopii danych, sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych, wycofania zgody oraz skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
  2. W celu realizacji praw, o których mowa powyżej, należy przesłać stosowną wiadomości pocztą elektroniczną na adres: my@safepet.eu albo pisemnie na adres Administratora.
 4. Cookies i dane eksploatacyjne
  1. Plik cookies (ciasteczka) to krótka informacja tekstowa wysyłana na serwer i zapisywana po stronie użytkownika odwiedzającego Sklep (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając SafePet.eu). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. W niniejszym dokumencie opisaliśmy, jak chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z plików cookie i innych informacji.
  2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Sklepu w następujących celach:
   1. identyfikacji Klientów jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani (opcjonalnie);
   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, podglądu zamówienia lub danych logowania;
   4. optymalizacji korzystania ze strony https://safepet.eu;
   5. monitorowania ruchu na Stronie Internetowej Sklepu, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Klienta, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Sklepu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Klienta ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności naszej strony.
  4. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Sklep – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
   1. w przeglądarce Chrome
   2. w przeglądarce Firefox
   3. w przeglądarce Internet Explorer
   4. w przeglądarce Opera
   5. w przeglądarce Safari
 5. Postanowienia końcowe
  1. Strona Internetowa Sklepu może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej SafePet.eu.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
   2. Certyfikat SSL
  4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym klienci zostaną niezwłocznie powiadomienie poprzez umieszczenie publikacji w sposób widoczny na kanale informacyjnym Sklepu znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/SafePet.eu.