Cookies i Polityka Prywatności

 1. Postanowienia wstępne
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Witryny Internetowej jest Krzysztof Nowakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SafePet Krzysztof Nowakowski (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Obrońców Westerplatte 9, 81-519 Gdynia), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5862124168, REGON 221579820, adres poczty elektronicznej: my@safepet.eu - zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą strony SafePet.eu.
  2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Witryna Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Witryny Internetowej dostępnego pod adresem: SafePet.eu/regulamin.
 2. Cookies i dane eksploatacyjne
  1. Plik cookies (ciasteczka) to krótka informacja tekstowa wysyłana na serwer i zapisywana po stronie użytkownika odwiedzającego Witrynę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając SafePet.eu). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. W niniejszym dokumencie opisaliśmy, jak chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z plików cookie i innych informacji.
  2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Witryny Internetowej w następujących celach:
   1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani (opcjonalnie);
   2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
   3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, podglądu zamówienia lub danych logowania;
   4. dostosowywania zawartości Witryny Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony SafePet.eu;

   5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony SafePet.eu oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.
  3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności naszej strony.
  4. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Witrynę internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
  5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
   1. w przeglądarce Chrome
   2. w przeglądarce Firefox
   3. w przeglądarce Internet Explorer
   4. w przeglądarce Opera
   5. w przeglądarce Safari
 3. Zakres i cel zbierania danych
  1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
   1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Witrynę Internetową lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
   2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.
  2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy przewoźnikowi: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, (KRS: 0000334972, NIP: 5250007313, REGON: 010684960)
  3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w Witrynie Internetowej jest: Serwis tpay.com – serwis internetowy, który jest prowadzony przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).
  4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj). W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).
  5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Witryny Internetowej lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Witryny Internetowej oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Witryny Internetowej.
 4. Podstawa przetwarzania danych
  1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie Witryny Internetowej.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.
 5. Prawo kontroli, dostępu i poprawiania treści swoich danych
  1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  2. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy przesłać stosowną wiadomości pocztą elektroniczną na adres: my@safepet.eu albo pisemnie na adres Administratora.
 6. Podstanowienia końcowe
  1. Witryna Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej SafePet.eu.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
   2. Certyfikat SSL
  4. Właściciel Witryny Internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym klienci zostaną niezwłocznie powiadomienie poprzez umieszczenie publikacji w sposób widoczny na kanale informacyjnym Witryny Internetowej znajdującym się pod adresem: www.facebook.com/SafePet.eu.